Geologia inżynierska i geotechnika

Oferujemy usługi w zakresie:

Geologii inżynierskiej i geotechniki w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby:

– posadowienia obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, hydrotechnicznego, kolejowego oraz drogownictwa

– badań terenów osuwiskowych

– rozpoznania geotechnicznego dla obiektów liniowych (kanalizacja, wodociągi)

– zagospodarowania przestrzennego

– sprawdzenia przydatności gruntów działki przed zakupem

– badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków

– rozpoznania warunków posadowienia i stanu fundamentów budowli zabytkowych

Po wykonaniu wierceń i przeprowadzeniu badań gruntu sporządzamy odpowiednie opracowania – w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych jak i kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego:

– opinie geotechniczne

– dokumentacje badań podłoża gruntowego i projekty geologiczne

– projekty robót geologicznych

– dokumentacje geologiczno – inżynierskie

Wspieramy naszych klientów w każdym obszarze postępowania administracyjnego!

Rodzaj i ilość otworów badawczych oraz zakres opracowań dobieramy indywidualnie w zależności od typu projektowanego obiektu i sposobu jego posadowienia.

Wszystkie opracowania z dziedziny geologii inżynierskiej i geotechniki są wykonywane zgodnie z aktualnymi normami branżowymi, przepisami prawnymi oraz regulacjami Inwestora.

W zakres naszych usług wchodzi również badanie zagęszczenia gruntu Lekką płytą dynamiczną (LPD) marki TERRATEST 4000 USB.

Dzięki badaniu Lekką płytą dynamiczną jesteśmy w stanie określić zagęszczenie wbudowanych w podłoże warstw gruntu, pod parkingi, alejki, posadzki, drogi czy fundamenty. Badanie to służy również do kontroli wbudowanych warstw gruntu w nasypy oraz przy wypełnianiu wykopów przy wymianie gruntów.