Nasze realizacje

Geologia inżynierska

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla inwestycji pn. Modernizacja konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 97 szlak Sucha Beskidzka – Lachowice oraz Lachowice – granica IZ Nowy Sącz. Wykonaliśmy 170 otworów o głębokościach od 5 do 7 metrów, w bardzo ciężkim, górskim terenie.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla inwestycji pn. Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z infrastrukturą techniczną w ramach modernizacji i renowacji obiektu łącznie z przyległym do niego terenem w Parku Miejskim w Grybowie.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla inwestycji pn.  Budowa muszli koncertowej wraz z instalacjami, odwodnieniem terenu ze zbiornikiem na wody opadowe, oświetleniem terenu, budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, budowa miejsc postojowych, w ramach zadania pod nazwą „Modernizacja istniejącej muszli koncertowej oraz utwardzenie terenu w celu wykonania miejsc postojowych, dojść i placów manewrowych wraz ze zbiornikiem wód opadowych przy projektowanych budynkach użyteczności publicznej w Parku Miejskim w Grybowie”.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Strzylawki, gmina Grybów.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynku mieszkalnego jednorodzinnegopodpiwniczonego i budynku gospodarczego w miejscowości Stróże, gmina Grybów.

Opinia geotechniczna dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Stara Wieś, gmina Grybów.
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym dla ustalenia geotechnicznych warunkówrozbudowy i przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Grybowie.

Opinia geotechniczna dla inwestycji pn.Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Koniuszowa, gmina Korzenna.
Opinia geotechniczna dla inwestycji pn.Budowa budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Koniuszowa, gmina Korzenna.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie dla inwestycji: „Budowa hali magazynowej z częścią biurową wraz z instalacjami wewnętrznymi wod.-kan., elektrycznej i gazowej oraz budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN, budowa elektroenergetycznej napowietrznej linii SN oraz budowa słupowej stacji transformatorowej SN/nN przy ul. Igołomskiej w Krakowie, Nowa Huta”

Operaty wodnoprawne

Operat wodnoprawny na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała Tarnowska, tj budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa.

Operat wodnoprawny na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała Tarnowska, tj budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z budynkiem gospodarczym i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Wilczyska, gmina Bobowa.

Operat wodnoprawny na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Biała Tarnowska, tj budynku usługowo-handlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wykonanie urządzenia wodnego dla wód opadowych i roztopowych (zespół 15 studni chłonnych) wraz z usługą wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz dachu budynku w miejscowości Bobowa, gmina Bobowa.

Operat wodnoprawnny na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z dachów oraz terenów utwardzonych wokół budynków handlu materiałami budowlanymi do rowu ziemnego w miejscowości Stróże, gmina Grybów.

Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z istniejącej studni kopanej S-1 dla zaopatrzenia w wodę projektowanej bezdotykowej myjni samochodowej dwustanowiskowej w miejscowości Lipnica Murowana.

Badania zagęszczenia gruntu Lekką Płytą Dynamiczną  TERRATEST

Wykonanie badań zagęszczenia Lekką Płytą Dynamiczną TERRATEST 4000USB pod budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chodorowa.
Wykonanie badań zagęszczenia gruntu Lekką Płytą Dynamiczną  TERRATEST 4000USB pod budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Chodorwa.

Wykonanie badań zagęszczenia gruntu Lekką Płytą Dynamiczną  TERRATEST 4000USB pod budowę obiektów infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Stara Wieś.
Wykonanie badań zagęszczenia gruntu Lekką Płytą Dynamiczną  TERRATEST 4000USB pod budowę kortu tenisowego w Parku Miejskim w Grybowie.

Wykonanie badań zagęszczenia gruntu Lekką Płytą Dynamiczną  TERRATEST 4000USB pod budowę alejek dla pieszych w Parku Miejskim w Grybowie.

Wykonanie badań zagęszczenia gruntu Lekką Płytą Dynamiczną  TERRATEST 4000USB pod budowę Muszli Koncertowej w Parku Miejskim w Grybowie.

Wykonanie badań zagęszczenia gruntu Lekką Płytą Dynamiczną  TERRATEST 4000USB pod budowę miejsc postojowych, placów manewrowych oraz dojść do budynków dla pieszych w Parku Miejskim w Grybowie.

  • opinia geotechniczna